Δοκιμή: Καθαρισμός Κλιματισμών Αυτοκινήτων

kauarisdmos klimatistiko

kauarisdmos klimatistiko

Περαιτέρω, εξετάστηκε τόσο σε αυτοκίνητα όσο και σε εργαστηριακό χώρο ελέγχου, κατά πόσο τα καθαριστικά προϊόντα, επιβαρύνουν το εσωτερικό του οχήματος αντί να το ωφελούν.
Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν 24 οχήματα διαφόρων κατασκευαστών κι απόδοσης, που διέθεταν σύστημα κλιματισμού.
Επιπλέον, επιλέχθηκαν οκτώ διαφορετικά διαδικασίες / προϊόντα καθαρισμού, που ήταν αντιπροσωπευτικές / αντιπροσωπευτικά για τις συχνότερα εφαρμοσμένες διαδικασίες καθαρισμού.

Κριτήρια Δοκιμασίας

Η υφιστάμενη κατάσταση των οχημάτων καθορίστηκε με μια μέτρηση του αέρα στις οπές των αεραγωγών από την πλευρά του οδηγού. Ο κλιματισμός σε όλα τα οχήματα, εφόσον ήταν εφικτό, ρυθμίστηκε στην αυτόματη λειτουργία και σε θερμοκρασία 23°C. Στα οχήματα που δεν διέθεταν αυτόματη λειτουργία, ο κλιματισμός ρυθμίστηκε στη μεσαία θέση λειτουργίας (συνήθως κλίμακα 2-4).
Μετά τις μετρήσεις των ζώντων οργανισμών στον αέρα, λήφθηκαν δείγματα της συγκεντρωμένης υγρασίας από την ακαθάριστη εβαπορέτα.

Επιπλέον, σ’ όλα τα οχήματα εξετάστηκε ο αεραγωγός παροχής αέρα της πλευράς του οδηγού, μέσω δειγμάτων επιχρίσματος. Λήφθηκαν α) δείγματα πριν τον καθαρισμό και β) δείγματα μετά τον καθαρισμό με ένα αποστειρωμένο ραβδάκι κυτταρίνης. Η κορυφή της ράβδου περνούσε ελαφριά πάνω από την επιφάνεια λήψης, στο άνω τμήμα του αεραγωγού παροχής αέρα των οχημάτων.

Επιπρόσθετα, σ’ όλα τα οχήματα λήφθηκαν δείγματα από το φίλτρο γύρης που αντικαταστάθηκε στα οχήματα, με επιχρίσματα από την πλευρά του ακαθάριστου αεραγωγού και από την πλευρά της παροχής καθαρού αέρα.

Σε αυτό το σημείο, εφαρμόστηκαν οι διάφορες διαδικασίες καθαρισμού ως ένα σύμπλεγμα καθαρισμού του συστήματος (αλλαγή φίλτρων, καθαρισμός περιβλήματος φίλτρων, καθαρισμός εβαπορέτας) κι εφαρμόστηκαν ουσίες υπό τη μορφή ατμού, αφρού ή σπρέι άμεσα στους αεραγωγούς ή στο εσωτερικό της καμπίνας του οδηγού. Η διενέργεια των επιμέρους διαδικασιών εφαρμοζόταν σε ειδικά συνεργεία ή από τον ίδιο τον πελάτη.
Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες των κατασκευαστών για την εφαρμογή, τους χρόνους δράσης και τον απαιτούμενο εξαερισμό.

aeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν αλλά και μετά τον καθαρισμό, ελέγχθηκε η εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση, με μετρήσεις του αέρα στο εσωτερικό του οχήματος ως προς τις οργανικές ενώσεις (VOC) που εξατμίζονται εύκολα, τις αλδεΰδες και την κετόνη.

Τα προϊόντα εφαρμόστηκαν και εντός ενός τυποποιημένου εργαστηρίου ελέγχου και ο αέρας του χώρου ελέγχθηκε στη συνέχεια για πιθανές επιβαρυντικές ουσίες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Για να παρουσιαστεί η «απομά-κρυνση» των συγκεντρώσεων των προαναφερόμενων ουσιών σε βάθος χρόνου, διενεργήθηκαν, μετά την χρήση των προϊόντων, τέσσερεις μετρήσεις (σειρές μετρήσεων). Κι εδώ εφαρμόστηκαν πιστά οι οδηγίες των κατασκευαστών των συγκεκριμένων προϊόντων.

Αποτελέσματα

Τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα αποβάλλουν αποτελεσματικά τους ζώντες οργανισμούς, αυτά θα πρέπει όμως να αντικαθίστανται τακτικά. Η αντικατάστασή τους σε ετήσια βάση είναι απολύτως απαραίτητη.

Η αλλαγή των φίλτρων πρέπει να γίνει υπό το σκεπτικό ότι τα σωματίδια, και κυρίως οι μικροοργανισμοί, εισχωρούν στο σύστημα εξαερισμού και θα πρέ-πει οπωσδήποτε να απομακρύνονται με τον καθαρισμό.

Συνεπώς, η συντήρηση κλιματισμού θα πρέπει να συνδυάζεται πάντα με αλλαγή φίλτρων και καθαρισμό της εβαπορέτας καθώς και του χώρου των φίλτρων. Διαφορετικά, η επιτυχία του καθαρισμού ως προς την υγιεινή του αέρα, είναι αμφίβολη.

Αυτό εξασφαλίστηκε μόνο με το σύστημα απολύμανσης της TUNAP, που κηρύχθηκε και νικητής αυτής της δοκιμασίας.

Το σύνθετο σύστημα καθαρισμού της TUNAP είναι ιδανικό για τον βιώσιμο καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού.
Η αξιολόγηση του συμπυκνώματος έδειξε ότι μετά τον καθαρισμό, απομακρύνθηκαν ακόμα και πολύ ισχυρές μολύνσεις της εβαπορέτας.

Ο καθαρισμός αυτός μείωσε ή αφαίρεσε ακόμη και ρυπάνσεις των αεραγωγών, ενώ η αποτελεσματικότη-τα των άλλων προϊόντων ήταν περιορισμένη ή αποτυχημένη.

Αυτό συνέβη επειδή κατάφεραν να καθαρίσουν μόνο ένα μέρος του συστήματος του κλιματισμού του αυτοκινήτου, ενώ επιβάρυναν και την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο των οχημάτων.

Επιπλέον, παρέμειναν προβληματικά αέρια στον χώρο των επιβατών και/ή η συγκέντρωση των ζώντων οργανισμών στον εισπνεόμενο αέρα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο λόγω του ατελή καθαρισμού!